Mercure Hotel Zwolle
Kamers
1 Kamer, 1 Volw., 0 Kinderen
Kamers
-
1
+
Volw.
/Kamer
-
1
+
Kinderen
/Kamer (0-17 jaar)
-
0
+
Volw.
Kinderen

Gratis WiFi Beste prijsgarantie

Mercure Hotel Zwolle

Privacyverklaring

Als hotel weten we hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom beheren wij uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR genoemd). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

PRIVACY STATEMENT

Rhine ZWOLLE Opco BV, gevestigd aan Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, exploiteert Mercure Hotel Zwolle en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Joyce Beenhakker-Sauerbier is de Functionaris Gegevensbescherming van Rhine ZWOLLE Opco BV. Zij is te bereiken via joyce.beenhakker-sauerbier@eventhotels.com

Persoonsgegevens die wij verwerken en wanneer we deze verwerken

Rhine ZWOLLE Opco BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens op het moment dat u onze website bezoekt of bij ons een reservering doet of laat doen door een derde. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Naam werkgever en functie (indien u zakelijk bij ons boekt)
– Bankrekeningnummer en /of andere noodzakelijk betalingsgegevens zoals creditcard nummer
– Gegevens over gezondheid zoals mobiliteit, dieet, allergieën en wensen die u op eigen initiatief aan ons verstrekt aanzien van de kamer en/of producten in de kamer zoals soort kussen, matras etc.
– Aantekening van het type reisdocument/identiteitsbewijs dat u ons heeft laten zien
– Nummer van de kamer waarin u verblijft en daaraan gerelateerde toegangspas
– Uw verbruik van consumpties via minibar in de kamer, bar en restaurant
– Uw dag van aankomst en vertrek bij ons hotel
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens met betrekking tot club lidmaatschap
– Camerabeelden in openbare ruimten zoals de lobby, receptie, parkeerruimten etc.

U bent niet verplicht ons de betreffende persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u ze echter niet verstrekt zijn we in de meeste gevallen niet in staat u onze diensten aan te bieden.

– Minderjarigen en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joyce.beenhakker-sauerbier@eventhotels.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verzamelen alleen bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens over gezondheid zoals dieet, mobiliteit, wensen ten aanzien van kamer etc.) wanneer u deze aan ons verstrekt of door derden laat verstrekken met het verzoek rekening te houden met uw wensen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rhine ZWOLLE Opco BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – het kunnen boeken/reserveren van een kamer en/of tafel voor u. De grondslag is het kunnen aanbieden van onze diensten(uitvoering van de overeenkomst) en het voldoen aan een wettelijke plicht
– Het afhandelen van uw betaling. De grondslag is uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigde belangen van onze organisatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. De grondslag is onze gerechtvaardigde belangen, te weten pro actief te zijn in onze dienstverlening en u op de hoogte te houden van onze diensten en producten
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De grondslag is uitvoering van onze overeenkomst en gerechtvaardigde belangen van ons hotel (praktische organisatie)
– Wat betreft camerabeelden is de grondslag onze gerechtvaardigde belangen, namelijk te zorgen voor uw veiligheid en het voorkomen van criminaliteit
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De grondslag is gerechtvaardigde belangen van ons hotel, te weten een goede dienstverlening.
– Het inzien van uw identiteitsbewijs en het aantekenen van het type identiteitsbewijs/reisdocument is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht.
– Wanneer u ons bijzondere persoonsgegevens verstrekt zoals gegevens over gezondheid, dieet etc. verwerken wij deze gegevens omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan uw wensen (uitvoering van onze overeenkomst)

Geautomatiseerde besluitvorming

Rhine ZWOLLE Opco BV neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rhine ZWOLLE Opco BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rhine ZWOLLE Opco BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens
– Gegevens over website bezoek: tot 1 maand na uw bezoek
– Gegevens over uw boeking: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn)
– Gegevens met betrekking tot camerabeelden: maximaal 1 maand
– Gegevens aangaande gezondheid zoals dieet etc.: maximaal 1 maand, tenzij u toestemming geeft voor langer bewaren omdat u niet steeds opnieuw deze gegevens wilt doorgeven. In dat geval bewaren we deze gegevens tot 2 jaar na uw laatste bezoek bij ons hotel
– Gegevens over ons club lidmaatschap: tot 1 jaar na einde van uw lidmaatschap

Delen van persoonsgegevens met derden

Rhine ZWOLLE Opco BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden. Onder meer met de moedermaatschappij van onze groep, onze service provider, bancaire instellingen, fiscus en plaatselijke autoriteiten. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of in het kader van onze gerechtvaardigde belangen (goed functioneren van onze groep) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de fiscus en plaatselijke autoriteiten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rhine ZWOLLE Opco BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Rhine ZWOLLE Opco BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte

Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder een adequaat beschermingsniveau, komen wij met deze organisaties altijd standaard clausules overeen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Een kopie hiervan kunt u opvragen bij de contactpersoon als hieronder gemeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rhine ZWOLLE Opco BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rhine ZWOLLE Opco BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

UW RECHTEN

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking te beperken of uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rhine ZWOLLE Opco BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit doet u door via onderstaande knop het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Deze kan vervolgens toegestuurd worden via joyce.beenhakker-sauerbier@eventhotels.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rhine ZWOLLE Opco BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

MELDING OF VRAGEN

Rhine ZWOLLE Opco BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of heeft u een vraag over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze dataprotectie coördinator via joyce.beenhakker-sauerbier@eventhotels.com